www.udbw.cn廊坊文章创新量大从优目录网

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

古诗带拼音版

时间:2023-03-25 12:25:57 来源:网络整理 转载:www.udbw.cn廊坊文章创新量大从优目录网
古诗带拼音版

论诗赵翼古诗带拼音版,此为清代学者赵翼的组诗名,这组诗为七言绝句,借议论表达了对诗歌创作的一些观点。是诗人为批驳当时社会上流行的“诗必称古”“厚古薄今”的观点而创作的。一起学习一下论诗赵翼古诗带拼音版,论诗赵翼全诗的意思,论诗赵翼阅读答案。

1

古诗带拼音版lùn shī wǔ shǒu ·qí èr

论诗五首·其二

zhào yì

赵翼

lǐ dù shī piān wàn kǒu chuán古诗论诗赵翼拼音版,zhì jīn yǐ jiào bú xīn xiān 。

李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。

jiāng shān dài yǒu cái rén chū古诗论诗赵翼拼音版,gè lǐng fēng sāo shù bǎi nián 。

江山代有才人出,各领****数百年。

2

全文的意思李白和杜甫的诗篇曾经被成千上万的人传颂,

现在读起来感觉已经没有什么新意了。

我们的大好河山每代都有才华横溢的人出现,

他们的诗篇文章以及人气都会流传数百年。

3

阅读答案1.本首诗歌的语言有什么特点?诗人表达了怎样的观点?

2.诗歌第一句中的“李杜”分别指谁?第四句中“****”分别指什么?

答案:

1. ①语言口语化,浅近、流畅。②诗人直抒胸臆,表达了唯有创新,才能引领时代****的观点。

2.①李白②杜甫;《诗经》的③“国风”和屈原的④《离骚》

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容
1